ONLINE UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ İLE  BÜTÜN PROGRAMI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.
 
Beşli Sertifika Kampanyası
 
EĞİTİM KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR. 
 
EĞİTİM TARİHİ: 19 EYLÜL 2020 
 
31. Yılımıza Özel 5 Sertifika Kampanyası Fırsatını Kaçırmayın!
 
Eğitim Sonunda Verilecek Sertifikalar: Adnan Menderes Üniversitesi Sertifikalı
  1. AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKASI
  2. AİLE ARABULUCULUĞU SERTİFİKASI
  3. ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARINDA PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRMELER VE TEDAVİ MODELLERİ SERTİFİKASI
  4. PSİKOLOJİK TRAVMA VE KRİZE MÜDAHALE & YAS DANIŞMANLIĞI SERTİFİKASI  
  5. OYUN TERAPİSİ UYGULAYICI SERTİFİKASI
Eğitim Sonunda BEŞ Sertifika Verilecektir (Ek ücret alınmayacaktır). 
31 Yıllık Köklü ve Deneyimli Kurum & Eğitmen Kadrosu Ayrıcalığı
Eğitim Örgün Ve Uzaktan Eğitim şeklinde Gerçekleştirilecektir. Yurt İçi Ve Yurt Dışından Her yerden Rahatlıkla Eğitimi Uzaktan Eğitim Sistemi Üzerinden Takip Edebilirsiniz.
Ayrıntılı Bilgi Ve İletişim İçin: 0 533 161 33 47  / 0 531 912 84 13 numaramızdan arayarak bilgi almanızı rica ederiz.

EĞİTİM KAPSAMI

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü 04.09.2012 tarihli yeni yönetmeliğine uygun Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifika Programı

Aile danışmanı: Merkezde aile danışmanlığı hizmetlerini yürütmek üzere bu Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği'nde belirtilen eğitimi tamamlamış personeli,

Aile danışmanlığı: Aile bireylerinin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreleri değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik özel teknik ve stratejileri içeren hizmet sunma sürecidir.

Aile danışma merkezi: Ailenin gelişmesi ve güçlenmesi için; bireylerinin katılımcı, üretken, kendine yeterli hale gelmesi ve sorun çözme kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici hizmetler veren kuruluşlara verilen addır.

Merkez açma: Merkez açılabilmesi için, farklı lisans programlarından mezun en az bir aile danışmanı ve bir meslek elemanı ile büro, teknik ve temizlik işlerini yürütecek en az bir personelin bulunması gerekir.

Aile Danışmanının Eğitimi Ve Nitelikleri:
Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerden, biri tarafından uygun görülen en az üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süper vizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı, toplam dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar aile danışmanı unvanı alabilir.

Meslek Elemanının Eğitimi ve Nitelikleri:
Merkezde Çalışacak Meslek Elemanları; Tıp, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, okul öncesi öğretmenliği, sosyoloji, aile ve tüketici bilimleri, hemşirelik, psikoloji alanlarından birinde asgari dört yıllık lisans programını tamamlamış olmalıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerin, biri tarafından uygun görülen en az seksen saati teorik ve kırk saati uygulamalı olmak üzere toplam yüz yirmi saatlik eğitim programını başarıyla tamamlayanlar ve/veya sertifikaya sahip olanlar meslek elemanı olabilir.

AİLE DANIŞMANININ GÖREV VE YETKİLERİ ŞUNLARDIR:

* Aile sistemi içerisinde işlev bozulmalarına neden olan, aile ve bireylerin, bireysel gelişimlerini ve yetiştirilmelerini olumsuz yönde etkileyen, aile yaşam döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan, anne baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapılarını tehdit eden sorunların oluşmadan önce engellenmesi ve ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde birey ve aile ile çalışmak,
* Kişilerin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreyi değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik hizmetler sunmak,
* Aile üyelerinin oturumlardaki etkileşim sürecinin içeriğini raporlaştırmak,
* Aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve danışma hizmetleri vermek,
* Anne ve babaların çocuk eğitiminde daha bilgili olması, bu bilgilerini hayata geçirmesi, çocuğuyla ve eşiyle ilişkisini geliştirmesi için anne ve babalara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,
* Boşanma öncesinde ailelere psiko-sosyal süreç ve dinamikleri de dahil ederek arabuluculuk hizmetleri planlamak ve uygulamak,
* Boşanmış bireylere ve çocuklarına bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için boşanma sonrası uyum programları planlamak ve uygulamak,
* Tek ebeveynli ailelere danışmanlık ve destek hizmeti vermek,
* Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini vermek,
* Gerektiğinde aile üyelerini ihtiyaçlarına yönelik olarak ruh sağlığı ve hastalıkları hizmeti veren kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.

Meslek Elemanlarının Görevleri:
1. Meslek elemanları mesleğinin gerektirdiği tüm çalışmaları yerine getirmekle yükümlüdür.
2. Meslek elemanlarının ortak görevleri şunlardır:
3. Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler, eğitim çalışmaları ile merkezin tanıtımına yönelik hizmetleri organize etmek,
4. Merkezde yapılacak çalışmaları planlamak,
5. Mesleki çalışmalarına ilişkin kayıtları gizlilik esasına göre düzenli olarak tutmak, değerlendirmek ve saklamak,
6. Görevlerini diğer meslek elemanları ile ekip çalışması ve süper vizyon esasına göre yürütmek.

Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi Programına Kimler Başvurabilir?
Özel Aile Danışma Merkezi açmak ve merkezde çalışma yetkisi elde etmek için "aile danışmanı" ve "meslek elemanı" olmak isteyen, aşağıdaki ön koşulları taşıyan kişiler başvurabilir.

AİLE DANIŞMANI:
Psikoloji
Psikolojik danışmanlık ve rehberlik
Sosyal hizmet
Sosyoloji
Tıp
Çocuk gelişimi
Hemşirelik

MESLEK ELEMANI:Okul öncesi öğretmenliği
Aile ve tüketici bilimleri

AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKASI EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİ:

1. Modül : Aile Danışmanlığı Temel Kavramlar
Aile Yaşam Döngüsü
Aile tarihsel gelişim içerisinde çeşitli fonksiyonları
Aile formları(en yaygın sınıflama)
Aile formları
İşlevlere göre sınıflama
Açık Aileler
Ailenin Tanımı
Bağımsızlık
Yakınlık
Nişanlılık
Evlilik
Yeni evlilik-karşılıklı bağımlılık
Erken çocukluk- çocuk yetiştirme
Okul Öncesi
Ergenlik
Çocukların Evden Ayrılması
Boş Yuva
Emeklilik

2.Modül : Aile Danışmanlığı Temel Kuramları 1
Bilişsel/Davranışçı Aile Danışması
Kuramsal Görüş
Danışma Süreci Ve Teknikler
Yaklaşımın Güçlü Ve Sınırlı Yanları
Carl Whitaker
Danışma Süreci ve Teknikler
Yapı ve Girişim için Mücadele
Ortak Danışma
Danışmaya Katılma
Fonksiyonel Aile Danışmanlığı
Danışma Süreci Ve Teknikler
Güçlü Ve Sınırlı Yanları
Murray Bowen Aile Sistem Kuramı
Kuramın temel öğeleri
Çekirdek Ailenin Duygusal Sistemi
Aile Yansıtma Süreci
Toplumsal Gerileme
Danışma Süreci ve Teknikler
Tekniklerin Genel Özellikleri
Psikoanalitik Aile Danışması
Kuramsal Görüş
Danışma Süreci ve Teknikler
Transferans
Rüya ve gündüz rüyalarının analizi
Kuramın güçlü ve sınırlı yanları
Terapötik Süreçte Danışman
Etkili Bir Danışma İçin Gereken Beceriler
Aile Danışması Teknikleri Ve Müdahale Biçimleri
Danışma Sürecinde Yapılan Hatalar

3.MODÜL : Aile Danışmanlığı Temel Kuramları 2
Yaşantısal İnsancıl Aile Danışması
Aile Danışmanının Rol ve Fonksiyonları
Aile Danışmanlığında Etik İlkeler
Stratejik Aile Danışmanlığı
Kuramsal Görüş
Yaklaşımın Güçlü Yanları
Yaklaşımın Sınırlı Yanları
Yapısal Aile Danışmanlığı
Yapısal Aile Terapisi
Çocuk Merkezli Aile Danışması
Çocukla Danışmada Etkili Olan Lider
Danışma Süreci
Danışma Süreci Basamakları
Ebeveynle Çalışma
Grup Danışması
Oyun Terapisi
Aile Danışmanlığında Post Modern Yaklaşımlar
Çözüm Odaklı Aile Danışması
Danışma Süreci ve Teknikler
Yaklaşımın Güçlü ve Sınırlı Yanları
Öyküsel Aile Danışması
Online Danışma
Danışma Sürecinde Yapılan Hatalar
Aile Danışmanının Rol ve Fonksiyonları
Aile Danışmanlığında Etik İlkeler
Spesifik Konular
İletişim
Aile İçi İletişim
Aile İletişiminde Sen-Ben-Biz İletileri

4.Modül: Temel Danışmanlık Becerileri ve Aile Danışmanlığı
Danışmanlık Temel Kavramlar;
Bireysel Danışma Beceri ve Teknikleri;
Bireyi Tanıma Teknikleri;
Bireysel Danışma Ve Aile danışmasının Karşılaştırılması;
Aile danışmanın Rol Ve Görevleri;
Aile Danışmasının Temel Aşamaları;
Aile Danışmanının Nitelikleri;
Aile Danışmanlığı Beceri Ve Teknikleri;
Aile danışmanlığı örnek yapılanma modeli;
Aile Danışmasında Kültürel Duyarlılık;
Danışmada Etik İlkeler.

5.Modül: Aile Ve Evlilik Süreçleri
Evlilik öncesi danışmanlığı ve eş seçimi;
Çiftlerin evlilik öncesi uyum süreçleri;
Evliliğe hazırlık süreci;
Evliliğin ilk zamanları ve evliliğe alışma süreci.
Eşler arasında rol dağılımı, romantik ilişkinin desteklenmesi;
Anne baba olmak;
Boşanma süreci;
Boşanma sürecinde çocuklar.

6.Modül: Aile Yaşam Becerileri
Aile içi iletişim;
Aile içi iletişim ve stres yönetimi;
Ailede problem çözme ve çatışma yönetim becerileri kazanımı;
Yakın akrabalar ve eşin ailesiyle iletişim;
Aile üzerinde medyanın etkisi.

7.Modül: PSİKOLOJİK TRAVMA ve KRİZE MÜDAHALE & YAS DANIŞMANLIĞI

1.MODÜL :
Travma Temel Bilgiler
Çocuklarda Ölüm ve Yas Kavramı
Travmatik Birey ve Aile
Kriz Süreci Yönetimi
Basic Ph+
İyileştirici Hikayeler
İyileştirici Hikayeler ( örnek çalışmalar ve uygulama)
Travma Sonrası Toparlanma Teknikleri

2. MODÜL:
Korku ve Uyarılmışlık Durumlarında Kontrolü Sağlama
Travmatik Anı ile İmgeleme Çalışmaları
Travmatik Yaşantılardan Kaçınma Çalışmaları
De brifing (Psikolojik Bilgilendirme ve Anlamlandırma Toplantısı)
De brifing Aşamaları ve örnekleri
De brifing Odaklı Bireysel Görüşme
De brifing Grup Görüşme Uygulaması
Travma ve Krize Müdahale Protokol Örnekleri ve Yol Haritaları ile Form Örneklerinin Paylaşılması

3.MODÜL :
İnsanlık Tarihi; Ölüm ve Kayıplar
Yas Süreci, Yas Tepkileri, Yas Danışmanlığı
Komplike Gecikmiş Yas Tepkileri
Yas Süreçlerinde Aile Sistemleri ( Bağlanma ve Kayıp, Yas Süreçleri)
Çocuk Ölümü, Ebeveyn Kaybı, Kardeş Ölümü

4.MODÜL :
Travmatik Durumlarda Yas Tepkileri (İntihar, Cinayet, Ani bebek ölümü, kürtaj, Hastalıklarda Terminal dönemler, kanser, vb.)
Yas Danışmanlığında Kullanılabilecek
Danışmanın Yas Süreci
Yas danışmanlığı öncesi ilk görüşme
Yas sürecine müdahale teknikleri, (örnek vakalar üzerinden )

8. Modül : Kanıta Dayalı Yaklaşımlar
Kanıta Dayalı Tıp (KDT)
KDT’de Beş Basamak Yaklaşımı
Testler sınıflandırma ve Özellikler
Testlerin Tarihsel Gelişimi
Testlerin sınıflandırılması
Kullanılan Malzemeye Göre Testler
Uygulama Biçimine Göre Testler
Grup Testleri
Kültürel Yapıya Göre Testler
Kültüre Bağlı Olmayan Testler
Türkiye’de Kullanılan Zeka Testleri
Grup Zeka Testleri
Kişilik Test ve Envanteri
Projektif Test
Testlerin Taşıması Gereken Nitelikler
Güvenirlik
Testin Güvenirliğini Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler
Kullanışlılık
Testler 1
Bireyin Tanınması Gereken Yönleri
Bireyi Tanımada Kullanılan Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Özellikler
Testlerin Uygulanmasında Dikkat Edilecek Bazı Etik Kurallar
Yetenek Testleri
Genel Yetenek Testleri/ Zeka Tarama
Özel Yetenek Testleri
Yetenek Testlerinin Sıklıkla Kullanıldığı Durumlar
Başarı Testleri
Standart Başarı Testleri
Öğretmen Yapısı Başarı Testleri
İlgi Envanterleri
Ülkemizde sık Kullanılan İlgi Envanterleri
İlgi Envanterleri Kullanılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Testler 2
Kişilik Testleri ve Envanterleri
Projektif Kişilik Testleri
Ülkemizde Sıklıkla Kullanılan Projektif Testler Örnekler
Projektif Testler
Objektif kişilik Envanterleri
Sıklıkla Kullanılan Kişilik Test ve Envanterleri örnekleri
Tutum Envanterleri
Sıklıkla Kullanılan Tutum Ölçekleri
Aile Değerlendirme Ölçeği (ADO) Uygulama

9.Modül: Aile ve Ruh Sağlığı
Ailede ruh sağlığı ve psikopatolojiler;
Ailede psikolojik yardıma ihtiyacı olan bireyin tanınması;
Aile içi istismar ve ihmal;
Aile içi şiddet
Ailede madde bağımlılığı olan birey;
Çocuklarda ve ergenlerde davranış bozuklukları;
Farklı Gelişim özelliğe sahip çocuğu olan aileler;
Özel eğitim kapsamında çocuğu olan ailelere destek;
Ailede kronik rahatsızlığı olan birey ve aile üzerindeki etkisi.

10. Modül : Aile Danışmanlığında Tedavi Planı Ve Müdahaleler
Aile Danışmanlığında Müdahale Planı Nasıl Hazırlanır ?
Evlilik Ve Çift Terapisinde Duygu Odaklı Terapi Yaklaşımları Ve Müdahaleler Ders teorik ve uygulamalı bir şekilde gerçekleştirilecektir.
Evlilik Ve Çift Terapisinde Aldatma Problemi Ve Müdahaleler.
Evlilik Ve Çift Terapisinde Öfke Problemleri Ve Müdahaleler,
Evlilik Ve Çift Terapisinde İletişim Problemleri Ve Müdahaleler
Evlilik Ve Çift Terapisinde Üst Aile Problemleri Ve Müdahaleler
Aile Danışmanlığında Ergen Ebeveyn Çatışmaları Ve Müdahaleler
Aile Danışmanlığında Çocuklarda Yalan Söyleme Problemleri Ve Müdahaleler

11. Modül :Çocuk Cinsel İstismarının Psikolojik Değerlendirmeler Ve Müdahaleler

1.Modül: Çocuk Cinsel İstismarı
1.Pedofili
2.Ensest
3.Çocuklarda Yaş Düzeylerine Göre Cinsel İstismarın Etkileri
4.Çocuk Cinsel İstismarının Nedenleri

2. MODÜL: ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARININ PSİKOLOJİK DEĞRLENDİRMELERİ
1.Psikolojik Değerlendirmeleri.
2. Diğer Değerlendirmeler

3. MODÜL: TEDAVİ EDİCİ MÜDAHALELER
Psikolojik Tedaviler
Grup Psikoterapisi
Bilişsel – Davranışsal Tedavi
Vaka Analizi Formülasyonu Müdahale Planı
Aile Dışı Cinsel İstismar Müdahale Planı
Ensest Mağduru Müdahale Planı

4.Modül: ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARINI ÖNLEME VE KORUMA TEDBİRLERİ
Önleme Programları
a)Çocuklara Yönelik Programlar
b) Ebeveynlere Yönelik Programlar
c) Meslek Gruplarına Yönelik Programlar

12.Modül: Aile Arabuluculuğu Modülü
1) Kişiler Arası Anlaşmazlıkların Yönetimi: Çatışmanın Tanımı, Çatışma Alanları, Ailede Görülen Çatışma Etkileşimini Etkileyen Faktörler Nelerdir, Temel Kavram Haritası Ve Tanımlar.
2) Ailede Aile Bireyleri Arasındaki Yıkıcı İletişim Örüntülerin Tanımlanması: Geçmiş İle İlgili Bilgi Toplama Analiz Etme, Aile Çatışmalarında İş Birliği İmkânlarının Araştırılması.
3) Arabuluculuk Nedir Ne Değildir ?: Tarafların Arabulucudan Beklentileri, Arabuluculuğun Getirileri, Arabuluculuk Sürecinin Yapısı, Çatışma Hakkındaki İnançlar, Çatışmayı Çözmede Arabulucunun Rolü, Arabuluculuk Araçları
4) Arabuluculuk Süreci: Arabuluculuk İçin Plan Tasarlama, Altı Aşamalı Arabuluculuk Sürecinin Tanımlanması.
5) Arabuluculuk Uygulamaları : Altı Aşamalı Arabuluculuk Sürecinin Örnek Vakalarla Çalışılması
6) Süper-Vizyon Uygulamaları :Katılımcıların Hazırlayacağı Senaryoların Süper-vizyon Eşliğinde Uygulamaları.

13. Modül: Aile ve Hukuk
Çocuk Hukuku
Aile Hukuku

14. Modül:
Uygulama ve Süper vizyon

Verilecek Sertifika: Eğitim programı tamamladıktan sonra sınav yapılacaktır başarılı olan katılımcılara Üniversite Sertifikalı 5 Sertifika almaya hak kazanacaktır.
  1. AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKASI Verilecektir.
  2. AİLE ARABULUCULUĞU SERTİFİKASI Verilecektir.
  3. ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARINDA PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRMELER VE TEDAVİ MODELLERİ SERTİFİKASI Verilecektir.
  4. PSİKOLOJİK TRAVMA VE KRİZE MÜDAHALE & YAS DANIŞMANLIĞI SERTİFİKASI Verilecektir.
  5. OYUN TERAPİSİ UYGULAYICI SERTİFİKASI Verilecektir.EĞİTİM SÜRESİ : 550 Saattir.
EĞİTİM TARİHİ : Kayıtlarımız sürekli devam etmektedir, eğitim erken başvurusu ve bilgi için öncelikle ön başvuru göndermenizi rica ederiz.

İletişim Bilgilerimiz; 0 533 161 33 47
Eğitim  Örgün Ve Uzaktan Eğitim Şeklinde Gerçekleştirilecektir.